ประกาศจากผู้ดูแลระบบ : เว็บไซต์กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงระบบใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก เราจะเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด ขอบพระคุณครับ

คุณอยู่ที่ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา
You are here HOME ABOUT
เกี่ยวกับเรา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนราชการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มีการปรับโครงสร้างภายในขึ้นมาใหม่ ในส่วนนี้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานีได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลักจากถูกยุบเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พร้อมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอื่น ๆ โดยจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ สภาพสถานที่ทำการหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีการบังคับใช้ มีสภาพที่ทรุดโทรมเป็นอันมากไม่สามารถจะใช้เป็นที่ทำการได้ จึงได้ติดต่อขอใช้อาคารที่ทำการ อบจ.อุดรธานี หลังเดิมซึ่งในช่วงแรกการประสานด้วยวาจาได้รับการยินยอมให้ใช้พื้นที่ แต่ต่อมาภายหลังได้รับการปฏิเสธ ต่อมาได้ประสานและขอใช้พื้นที่ของอาคารที่ทำการสนามบินนานาชาติอุดรธานี ตามหนังสือขอใช้พื้นที่ของ ตม.จว.อุดรธานี ที่ ๐๐๒๙.๕๓(๑๐)/๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่ง ผอ.การท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ได้มีหนังสือตอบรับยินยอมให้ใช้พื้นที่อาคารสนามบินนานาชาติอุดรธานี (หลังเก่า) บางส่วนเป็นที่ทำการ ตม.จว.อุดรธานี ตามหนังสือตอบรับที่ คค.๐๕๐๒.๒๕/๐๘๗๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ๏ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตม.จว.อุดรธานี ได้ซ่อมแซมอาคารที่ทำการหลังเดิมและปรับปรุงอาคารบ้านพัก ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แล้วเสร็จ และได้เปิดทำการในเวลาต่อมา..